Βιβλιογραφία

alt  Ο Επίσκοπος Σαλώνων Φιλόθεος Χαριτόπουλος (1650 - 1694) αποτέλεσε μία από τις ηρωϊκότερες μορφές της ιστορίας της Άμφισσας και ήταν αυτός που σε συνεργασία με τον οπλαρχηγό Κούρμα συνέβαλλαν στην απελευθέρωση των Σαλώνων το 1687 από τους Τούρκους.

Το περιοδικό Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄] δημοσιεύει μία επιστολή του Επισκόπου Φιλοθέου στα λατινικά (με ημερομηνία 2/07/1692), όπου και αναλύεται από τον Λάμπρου Σπυρίδωνα.

Το ψηφιακό αρχείο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τομέας Φιλοσοφίας.

Διαβάστε το κείμενο από εδώ

Νέος Ἑλληνομνήμων [Τόμοι Α΄-ΙΔ΄], 12, 4 (1915), σσ. 450-455